Ny læreplan og ny eksamensordning for norskfaget
 Publikasjoner 

Til skolestart 2013 fikk landets norsklærere en ny læreplan i fanget. En lang og åpen prosess – med innspill fra hundrevis av lærere fra hele landet – var ved veis ende. Mye av det nye knytter seg til skriveopplæringen. For eksempel er det blitt tydeligere for bådeelever og lærere at det nå må arbeides systematisk med planlegging, bearbeiding og utforming av skriftlige tekster.

I høringsrunden kom det fram mange stemmer som fortalte omen læreplan som framstår som vanskelig å fortolke. I løpet av et par tiår ertrygge holdepunkter som forfatternavn og sjangernavn blitt fjernet framålformuleringene. Nå er det opp til hver og en å fylle faget med innhold. Noenav oss kan nok sukke litt lengselsfullt når vi titter på fagplaner fra landlangt unna, for eksempel fra Canada, der læreplanene er mer ordrike og girlærerne mer støtte i forhold til å forstå hensikten med ulike kompetansemål.

I dette nummeret av Norsknytt bringer vi en kommentarutgavetil den nye læreplanen i norsk for ungdomstrinnet. Prosjektet er dristig, fordet kan ligge tanker bak enkelte kompetansemål som Norsknytt-redaksjonen ikkehar oppdaget. På den andre har redaksjonen nøye fulgt diskusjoner og samlingerom den nye læreplanen – og fått innsyn i svært mange høringsbrev. Kommentarenetil hvert enkelt kompetansemål inneholder ikke bare tolkninger, men ogsåforslag til arbeidsmåter og undervisningsmidler. Vi håper at Norsknytts kommentarutgavevil være til nytte – ikke minst for norskseksjoner som i liten grad har hattanledning til å sette seg inn i den nye læreplanen.

Sammen med den reviderte læreplanen følger endringer ieksamensordningene. I skrivende stund er det fortsatt uklart omKunnskapsdepartementet godkjenner Utdanningsdirektoratets nye retningslinjerfor muntlig eksamen, men det er helt klart at den skriftlige eksamensordningenfår en A-del og en B-del. Hensikten er den aller beste: Med flere oppgaver børdet være mulig å måle en større bredde av kompetansemålene til eksamen. Kanskjekommer vi snart dit at den aller beste forberedelsen til eksamen faktisk er åarbeide godt med den fulle bredden av kompetansemål i fagplanen. Norsknyttbringer uansett mange sider om den nye eksamensordningen – og forholdsvis mangeeksempeloppgaver og elevsvar som kan diskuteres i klasserommet.

En stor del av nummeret er viet en regelbok i nynorsk, somfølger de nye skrivereglene fra august 2012. Denne regelboken er ogsåtilgjengelig som PDF-fil fra den nye Facebook-siden til Norsknytt – vi håper påmange følgere. Regelboken er også tilgjengelig fra hjemmesiden til Norsknytt,www.norsknytt.no.

Dette første nummeret av 2013-årgangen kommer sent på året.Vi beklager at mange abonnenter har måttet vente lenge. Heldigvis er de nestenumrene av Norsknytt ikke langt unna!